WYSIWYG Web Builder
Zverejnená publikačná činnosť
FOFF, V. (1993) : Lesnícky orientovaný systém LOS. In : KAMENSKÝ, M. (Ed.) : Zborník - jubilejná konferencia "Lesníctvo a výskum v meniacich sa ekologických a ekonomických podmienkach v Slovenskej republike." 2. sekcia Ekológia, pestovanie lesa a lesná technika. LVÚ, Zvolen, s. 48-53.
FOFFOVÁ, E. - FOFF, V. (1994) : The Expert system for determining diseases and pests in forest nurseries and stands. In : MAŃKA, M. (Ed.) : "Enviromental Biotic Factors in Integrated Plant Disease Control", Poznań (Poland), September 5-9, 1994. Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences, Poznań, s. 229-231.
FOFF, V. (1994) : Informačné systémy v ochrane lesa. Škodlivé činitele a ochrana lesa. Zborník referátov z celoslovenského seminára., s. 195-200.
FOFFOVÁ, E., FOFF, V. (1995): Spracovanie informácií o lesnom reprodukčnom materiáli. Konferencia LVÚ “Ekologické obhospodarovanie lesov pre ich nepretržitý rozvoj”, Zvolen, október 1995.
FOFF, V. - FOFFOVÁ, E. - PROCHÁZKOVÁ, Z. (1995): SEMKON: Počítačový program pro zpracování dat semenářské kontroly. Zprávy lesnického výzkumu, 60, č. 3-4, s. 50-53.
FOFF, V., FOFFOVÁ, E. (1995): SEMKON - the computer system for processing data in seed testing laboratories. 24TH ISTA kongres Copenhagen 1995.
ČERMÁK, K., FOFF, V. (1995): Program for data filling on the performance recording of honey bee colonies and for computing of the queen breeding value on the peresonal computer. In : Proceedings of the Symposium "Bee breeding on the islands", Vis, Croatia, 19.-26.4. 1995., p.80-82.
HOFFMANN, J., FOFF, V., HUML, M., CHVÁLOVÁ, K. (1997): Program záchrany genofondu lesných drevín podľa novej územnej pôsobnosti organizácií štátnych lesov. Zvolen.
HOFFMANN, J., FOFF, V. a kol. (1997): STN 48 1211 Lesné semenárstvo. Zber, kvalita a skúšky plodov a semien lesných drevín. Bratislava. 33 s. (Zrušená).
FOFFOVÁ, E., FOFF. V., ŽARNOVIČANOVÁ, E. (1997): Výsledky testovania biologickej účinnosti fungicídov na ochranu borovice lesnej proti sypavke spôsobenej hubou Lophodermium seditiosum. Zprávy lesnického výzkumu, Roč. 42, č. 2 1997, s. 26-27.
FOFF, V.: Obchod s osivami a sadenicami v Slovenskej republike. In: CUKEROVÁ, V. a kol.: Lesnícka príručka pre neštátny sektor. Zvolen 1997, 58
VANČURA, V., HUBA, M., IRA, V., STREČANSKÝ, B., FOFF, V., PETKOVÁ, E. (1998): Tatranský národný park je naše prírodné dedičstvo. A-projekt, Liptovský Hrádok, 50 s.
JOVALL, A., FOFFOVÁ, E., FOFF, V. (1998): The effect of prechilling and storage on the germination of Pinus contorta latifolia, Picea sitchensis and Picea engelmannii. 25TH International Seed Testing Congress, Seed Symposium, Pretoria 1998, 128 s., s. 125.
HOFFMANN, J., CHVÁLOVÁ, K., FOFF, V. (1998): Využime rok 1998 na doplnenie zásob semien. Les, roč. 54, č. 9, 1998, s. 10-12.
ČERMÁK, K., FOFF, V. (1998): Matky - databázový program pro evidenci včelích matek a výpočet plemenných hodnot. In: Sborník tezí z mezinárodní konference XVIII. Genetické dny, České Budějovice, s. 73.
FOFF, V. (1999): Liptovský Hrádok - vychádzky po okolí mesta. Informačný turistický sprievodca. Liptovský Hrádok, 6 s.
FOFF, V. (2000): Textový procesor Microsoft Word. Stredoškolské uèebné texty. ISBN 8096830937. Liptovský Mikuláš, 53 s.
Kunca,  A.,  FOFFOVÁ,  E.  (2000):  Ohrozenie  porastov  borovice  čiernej  fytokaranténnym  patogénom   Dothistroma   septospora   (Dorog.)   Morelet   [Endangered  Austrian  pine  stands  by  phytoquarantine  pathogen  Dothistroma  septospora  (Dorog.)  Morelet]. In VARÍNSKY, J. (ed.). Aktuálne  problémy  v  ochrane  lesa  2000. Zvolen: Lesnícky výskumný ústav, p. 136-139.
FOFFOVÁ, E., PROCHÁZKOVÁ, Z., FOFF, V. (2002): Result from the Referee Test for Laboratories Testing Forest Tree Seeds 2001. ISTA New Bulletin 124, s. 24-25.
FOFF, V. (2002): Počítačový výuèbový program pre predmet botanika, [Záverečná práca]. Vojenská akadémia SNP Liptovský Mikuláš, Doplňujúce pedagogické štúdium pre získanie odbornej pedagogickej spôsobilosti, 25 s.
FOFFOVÁ,E. (2002):Skladovanie a predsejbová príprava semien lesných drevín. In: Produkcia a používanie reprodukčného materiálu lesných drevín v podmienkach súčasnej legislatívy. Zborník referátov z celoslovenského seminára, ktorý sa konal 4.apríla 2002 v Liptovskom Hrádku, LVÚ Zvolen.
FOFFOVÁ, E., FOFF, V. (2003): Comparative results from nineteen laboratories testing forest tree seeds during 2001. PROCHÁZKOVÁ, Z., GOSLING, G. P., SUTHERLAND, R. J. (Eds): Proceedings of the ISTA Forest Tree and Shrub Seeds Committee Workshop, 97 s., s. 30-39.
FOFFOVÁ, E., FOFF, V., BYSTRIANSKY, S., MALASTOVÁ, V., SOCHOR, J.(2003) : Výsledky prevádzkového skladovania semien buka. Zborník referátov zo seminára „Aktuálne problémy lesného škôlkarstva a semenárstva. Tatranská Lomnica, s. 31-36.
FOFFOVÁ, E., FOFF, V. (2003): Zdravotný stav a kvalita žaluďov na Slovensku. Zborník zo seminára: Nové technologie v lesním semenářství se zaměřením na duby. Sdružení lesních školkařů ČR, Opočno 31 s., s. 4-8.
FOFFOVÁ, E., FOFF, V., SCHNECK, D., RUETZ, W., FRYDL, J. (2004): Ein Beitrag zur Untersuchung und Sicherung von Herkünften der Europäischen Lärche (Larix decidua MILL.). Teisendorf : Bayerisches Amt für forstliche Saat-und Pflanzenzucht, s. 70-81.
KONNERT, M., FOFFOVÁ, E., FOFF, V. (2006): Možnosti kontroly identity lesného reprodukčného materiálu genetickými metódami, In: Sarvaš, M., Sušková, M. (Eds): Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa, NLC Zvolen.
FOFFOVÁ, E., FOFF, V., BEDNÁROVÁ, D. (2006): Analyse der Forstsaatgutproduktion in der Slowakei in Hinblick auf die genetische Vielfalt. In: Bohnes, J. (Ed): Forstliche Genressourcen als Produktionsfaktor, Hessen-Forst, Hann. Münden, s. 132-140
FOFFOVÁ, E., FOFF, V. (2006): Kvalita semien dubov a možnosti ich efektívneho skladovania. In: Kelbel, P.: Biotickí škodcovia žaluďov vybraných druhov dubov (Quercus spp.) na Slovensku. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. ISBN 80-7097-655-1, s. 95-109.
LONGAUEROVÁ,V.,FOFFOVÁ,E., KUNCA,A., LEONTOVYČ,R.,  (2005): Riziká infekcie porastov postihnutých veternou kalamitou parazitickými drevokaznými hubami. In: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2005, Banská Štiavnica: SOUL v Banskej Štiavnici, s. 102 - 107.
FOFF, V (2007).: Národný zoznam zdrojov lesného reprodukčného materiálu Slovenskej republiky 2007 (National List of the Basic Material of Forest Reproductive Material in the Slovak Republic 2007.) Zvolen: Národné lesnícke centrum Zvolen, 389 s.
FOFF, V. (2007): Výhody zavedenia lesného vegetačného stupňa ako kritéria pre vertikálny prenos reprodukčného materiálu v porovnaní so súčasným stavom In: RIZMAN, I. (Eds): Lesnícka typológia a zisťovanie stavu lesa vo väzbe na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov 2007. Zborník príspevkov a prezentácií z odborného seminára. Zvolen: Národné lesnícke centrum, s 47-55.
FOFF, V., FOFFOVÁ, E. (2007): PROSAD - a tool for projecting and managing data about seed orchards. In: Lindgren, D. (Eds.): Proceedings from Seed Orchard Conference. Umea: Swedish University of Agricultural Sciences. ISBN 978-91-85911-28-8 pp. 60-69.
FOFFOVÁ, E., FOFF, V. (2007): Sypavky borovíc spôsobené fytokaranténnymi hubami z rodu Mycosphaerella na Slovensku. In: Kodrík, M., Hlaváč, P. (Eds.): Ochrana lesa 2007. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie, Kováčová 2007. Zvolen: Technická univerzita.
FOFF, V. (2007): Improving the quality of forest stand regeneration in Slovakia by using forest vegetation zone as a criterion for vertical transfer of reproductive material. In : Procházková, Z., Bezděčková, L., Jurásek, A. (Eds.): Kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník recenzovaných referátů z mezinárodního semináře, Strážnice 2007. Jíloviště, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. s. 195-204.
LONGAUER, R., GÖMÖRY, D., PAULE, L., KRAJMEROVÁ, D., PACALAJ, M., SARVAŠOVÁ, Z., SCHMIDTOVÁ, J., FOFF, V. (2007): Genetic variability of the main forest tree species relevant for regionalization and sustainable use. An overview. In : Procházková, Z., Bezděčková, L., Jurásek, A. (Eds.): Kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník recenzovaných referátů z mezinárodního semináře, Strážnice 2007. Jíloviště, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. s. 169-194.
FOFFOVÁ, E., DEBNÁROVÁ, G., FOFF, V. (2007): Factors affecting seed quality of woody, forest species in the Slovak Republic. In : Procházková, Z., Bezděčková, L., Jurásek, A. (Eds.): Kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník recenzovaných referátů z mezinárodního semináře, Strážnice 2007. Jíloviště, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. s. 31-43.
FOFF, V. (2007): Vyhodnotenie medzinárodného provenienčného pokusu so smrekovcom opadavým (Larix decidua MILL.), [Diplomová práca] - Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta, Katedra fytológie, 47 s.
FOFFOVÁ, E., FOFF, V., SUŠKOVÁ, M. (2008): Zber do banky semien lesných drevín - možnosť záchrany ohrozených genetických zdrojov smreka obyčajného (Picea abies L.): ciele a súčasný stav In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva a umelej obnovy lesa. Zborník recenzovaných referátov z medzinárodného seminára Liptovský Ján 2008. Zvolen: Národné lesnícke centrum s.
FOFFOVÁ, E., FOFF, V. (2008): Ako sa vyhnúť zbytočným problémom pri vývoze lesného reprodukčného materiálu do krajín ES. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva a umelej obnovy lesa. Zborník recenzovaných referátov z medzinárodného seminára Liptovský Ján 2008. Zvolen: Národné lesnícke centrum s.
FOFF, V., FOFFOVÁ, E. (2008): Forest vegetation grade - an ecological site classification criterion suitable. Workshop “Adaptive traits needed for breeding delineation” TREEBREEDEX, Activity 3, Madrid, 25-26th February 2008. p.30.
FOFF V., FOFFOVÁ E. (2009): Smrekovec - perspektívna drevina pre obnovu lesa. In (M. SUŠKOVÁ, G. DEBNÁROVÁ eds.) Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa. Medzinárodný seminár 10.-11.06.2009 v L. Jáne.
FOFFOVÁ, E., FOFF, V. (2010): Zdroje reprodukèného materiálu pre DO Husárik a oblasť Kysúc. In: KULLA, L., SITEKOVÁ, Z. (eds.) „Hynutie a rekonštrukcie smrečín na Slovensku" Recenzovaný zborník odborných prác vydaný na DVD, NLC LVÚ Zvolen, s. 224-234, ISBN 978-80-8093-129-2
GREPPEL, E., SUŠKOVÁ, M., BEDNÁROVÁ, D., DEBNÁROVÁ, G., FOFFOVÁ, E., BOBRÍK, I. (2009): Analýza stavu genofondu lesných drevín a stavu uznaných zdrojov lesného reprodukčného a návrh opatrení na zmiernenie dopadov podkôrnikovej kalamity na zdroje lesného reprodukčného materiálu. 1. vyd. Zvolen, Národné lesnícke centrum, 68 s. ISBN 978-80-8093-092-9
GREPPEL, E, SUŠKOVÁ, D., BEDNÁROVÁ, D., DEBNÁ-ROVÁ, G., FOFFOVÁ, E., BOBRÍK, I. (2009): Aký máme genofond lesných drevín? In: Les a Letokruhy, roč. 65/8, č. 9-10, s. 6-9. ISSN 1337-9712
FOFFOVÁ, E. (2009): Ponuka služieb Skúšobného semenárskeho la-boratória Národného lesníckeho centra pre škôlkársku prax. In: Sušková, M., Debnárová, G. (eds.): Aktuálne problémy lesného škôlkárstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2009 (elektronický zborník): Zborník príspevkov z medzinárodné-ho seminára, ktorý sa konal 10.-11. júna 2009 v Liptovskom Jáne, Zvolen: Národné lesnícke centrum, s. 35-41. ISBN 978-80-8093-084-4
LONGAUER, R., FOFFOVÁ, E. (2009): Strengthening of skills and infrastructure for protection and regeneration of forests in Serbia: Completion report, SlovakAid - BBF Project no. NPOA G57/2006. Zvolen, Národné lesnícke centrum pre SlovakAid - Bratislava - Beograd Fund, 25 s.
LONGAUER, R., SUŠKOVÁ, M., BEDNÁROVÁ, D., FOFFOVÁ, E., DEBNÁROVÁ, G., GREPPEL, E., BOBRÍK, I. (2009): Záchrana cenného genofondu smreka v kalamitných územiach: Správa o úlohe riešenej v roku 2009 v rámci dodatku č. 1 ku kontraktu č. 608/2009-710, ktorý bol uzavretý medzi MP SR a NLC. Zvolen: Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, s. 11.
SUŠKOVÁ, M., BEDNÁROVÁ, D., FOFFOVÁ, E., DEBNÁROVÁ, G., GREPPEL, E., BRADOVKOVÁ, V., BOBRÍK, I. (2009): Kontrola lesného reprodukčného materiálu: Správa za úlohu riešenú v roku 2008 v rámci kontraktu, ktorý bol uzavretý medzi MP SR a NLC. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 51 s. prílohy.
GÖMÖRY, D., FOFFOVÁ, E., KMEŤ, J., LONGAUER, R., ROMŠÁKOVÁ, I. (2010):  Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) provenance variation in autumn cold hardiness: Adaptation or acclimation?  In: Acta Biologica Cracoviensia series Botanica, roč. 52, č. 2, s. 42-49. ISSN 0001-5296.
LONGAUER, R. - FOFFOVÁ,  E. (2012):  Genetika.  In:  Rekonštrukcie nepôvodných smrekových lesov: poznatky - skúsenosti - odporúčania / zost. L. Kulla, zost. Z. Sitková, rec. R. Bruchánik, rec. J. Jendruch. Zvolen: Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen. ISBN 978-80-8093-160-5. S. 45-86.
ROMŠÁKOVÁ, I. - FOFFOVÁ, E. - LONGAUER, R.-PACALAJ, M.-KMEŤ, J.-GÖMÖRY, D. (2012):  EST  sequence  variation  associated  with  physiological  and  growth  traits  in  Norway  spruce  (Picea  abies [L.] Karst)  provenances. In: Folia  Oecologica.  ISSN  1336-5233. Roč. 39, č. 2, s. 130-138.
FOFFOVÁ,  E. (2012): Evidencia a skúšanie osiva lesných drevín v Národnom lesníckom centre Zvolen v rámci platných predpisov pre lesný  reprodukčný materiál. In: Aktuálne problémy lesného semenárstva, škôlkarstva a umelej obnovy lesa 2012: Zborník referátov z medzinárodného  seminára, ktorý sa konal 18. októbra 2012 vo Zvolene / zost. Dagmar Bednárová. Zvolen: Národné lesnícke centrum  -  Lesnícky  výskumný  ústav  Zvolen. ISBN 978-80-8093-167-4. S. 25-38.
ROMŠÁKOVÁ, I. - FOFFOVÁ, E. - KMEŤ, J. - LONGAUER, R. - PACALAJ, M. - GÖMÖRY, D. (2012).: Nucleotide polymorphisms related to altitude and physiological traits in contrasting provenances of Norway spruce (Picea abies). In: Biologia. ISSN 0006-3088. Roč. 67, č. 5 s. 909-916.
ŠTEFANČÍK, I. - LONGAUER, R. - KULLA, L. - TUČEKOVÁ, A. - KAMENSKÝ, M. - STRMEŇ, S. - PACALAJ, M. - SUŠKOVÁ, M. - LUPTÁKOVÁ, G. - FOFFOVÁ, E. (2012): Návrh zásad rekonštrukcií smrekových porastov vrátane návrhu praktických postupov zabezpečenia procesu reprodukcie lesa: Realizačný výstup úlohy výskumu a vývoja MPRV SR. 1. vyd. Zvolen: Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen. 55 s.
ŠEBEŇ, V., KULLA, L., FOFFOVÁ, E., KAMENSKÝ, M., LONGAUER, R., PÔBIŠ, I., STRMEŇ, S., ŠTEFANČÍK, I., TUČEKOVÁ, A., (2011): Realizačný projekt demonštračného objektu Husárik. Zvolen, NLC-LVÚ Zvolen, 25 s.
FOFF, V. (2012): Vyhodnotenie variability rastových, adaptívnych a kvalitatívnych znakov smrekovca opadavého (Larix decidua Mill.) na základe provenienčného výskumu, [Dizertačná práca] - Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta, Katedra fytológie, 94 s
GÖMÖRY,  D.  -  FOFFOVÁ, E.  -  LONGAUER,  R. (2013): Pamätajú si semenáčiky drevín klímu škôlky? [CD-ROM]. In:  Lesné  semenárstvo,  škôlkarstvo  a  umelá  obnova  lesa  2013  [elektronický zdroj]:   Zborník   príspevkov: Liptopvský Ján 12. - 13. júna 2013 / zost. Miriam Sušková.  Snina: Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky. S. 1 - 8.
PÂQUES, LE., FOFFOVÁ, E., HEINZE, B., LELU-WALTER, M-A., LIESENBACH, M., PHILIPPE, G. (2013): Larehes (Larix sp.). In: PÂQUES, LE (ed), Forest tree breeding in Europe. Springer. Netherlands, pp 13  - 122
FOFFOVÁ, E., FOFF, V., SCHNECK, D., RUETZ, W., FRYDL, J. (2014): Ein Beitrag zur Untersuchung und Sicherung von Herkünften der Europäischen Lärche (Larix decidua MILL.). Teisendorf : Bayerisches Amt für forstliche Saat-und Pflanzenzucht, s. 70-81.
FOFF, V., WEISER, F., FOFFOVÁ, E., GÖMÖRY, D. (2014) Growth response of European larch (Larix deciduaMill.) populations to climatic transfer. Silvae Genetica 63, 1-2
GÖMÖRY, D., FOFFOVÁ, E., LONGAUER R., KRAJMEROVÁ, D. (2015) Memory effects associated with early growth environment in Norway spruce and European larch. Eur J For Res 134 (1):89-97.
BEDNÁROVÁ, D., FOFF, V. (2017): Potenciál zdrojov lesného reprodukčného materiálu a jeho využívanie. Zborník referátov z 5. ročníka konferencie,ktorá sa konala 5. - 6. októbra 2017v Snine. Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2017, 123 s.